artykuł

Zawieszenie śledztwa w sprawie giełdy Bitcurex

Zawieszenie śledztwa w sprawie giełdy Bitcurex

Sprawa Bitcurex widnieje na informacjach ze świata kryptowalut od października 2016. To wtedy ta giełda zniknęła z sieci wraz z zgromadzonymi środkami w kwocie ponad 5,7 milionów złotych. Była to strata środków wszystkich użytkowników, którzy przechowywali środki na niniejszej platformie w terminie od lipca 2012 do października 2016.

Rachunki bankowe ulokowane zostały na kontach łódzkiej spółki Digital Future. W ówczesnym czasie, to ten podmiot był właścicielem oraz operatorem Bitcurexa. Ponadto kilka milionów złotych zostało zdeponowanych na rachunkach bankowych giełdy przez inwestorów.  Głównym oskarżonym w tym zakresie był Miroław Lange. W 2016 roku oskarżono go o kradzież BTC z portfela giełdy w kwocie 3,2 milionów złotych.

Przebieg sprawy Bitcurex

Prokurator, który nadzorował śledztwo w powyższej sprawie wskazał, że 

[…] w czasie od 4 do 16 listopada 2016 roku, po uprzednim nabyciu 21 października 2016 roku w Warszawie […] udziałów w Digital Future Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością […] oraz po przyjęciu, na mocy zawartego przez reprezentowany przez niego podmiot Miro Lange Inspire Fashion UG […] porozumienia inwestycyjnego, deklarującego dokapitalizowanie „DIGITAL FUTURE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółki komandytowej oraz podjęcie działań, zmierzających do zaspokojenia wszelkich jej wierzycieli, pokrzywdzonych przestępstwem polegającym na kradzieży w dniu 13 października 2016 roku jednostek wirtualnej waluty Bitcoinz portfela giełdy kryptowalut Bitcurex […] przywłaszczył cudze rzeczy ruchome w postaci pieniędzy o znacznej wartości w łacznej kwocie 3,212,000 złotych, w ten sposób, że po uprzednim przetransferowaniu co najmniej ich równowartości z różnych rachunków bankowych […] swobodnie rozporządził nimi jak właściciel, przelewając te środki na rachunek giełdy kryptowalut BitBay, powiązany z założonym przez siebie na platformie tejże giełdy kontem o nazwie miroinspire […].

Ponadto wyszczególniono i skonkretyzowano pozycje transferów pieniężnych, które zostały wykonane na podstawie konta mirioinspire na Bitbay. 

Jaka była przyczyna zawieszenia śledztwa?

Wszelkie przyczyny zawieszenia postępowania karnego określane są za pomocą ustawy kodeks postępowania karnego.

Dotyczą one z reguły przeszkody, która uniemożliwia skuteczne prowadzenie dalszego postępowania bez udziału konkretnej osoby (art. 22 kpk). W tym wypadku Prokuratura wskazała, że należy ogłosić Mirosławowi Lange postanowienie w zakresie przedstawienia zarzutów oraz przesłuchania jego osoby w charakterze podejrzanego. Zaistniała sytuacja nie byłaby problematyczna, gdyby podejrzany przebywał a terenie Polski.

W chwili obecnej jego miejsce stałego pobytu wskazane jest na teren Republiki Federalnej Niemiec. Na podstawie międzynarodowej współpracy oraz umów bilateralnych ustalono, że podejrzany zostanie przesłuchany przez właściwe organy niemieckie.

Decyzja w tym zakresie została wydana  w oparciu o tryb Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego. W związku z powyższym postępowanie karne prowadzone w Polsce uległo w tym wypadku zawieszeniu. W przypadku ustania powyższych przesłanek zostanie ono wznowione.