Co to jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem polskiego państwa, odpowiadającym za nadzorowanie rynku finansowego w kraju. Jej misją działania jest dbałość o stabilne funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego. KNF zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad działalnością banków, nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, sektorem kas spółdzielczych, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych.

KNF bierze udział w tworzeniu prawa rynku finansowego, przeprowadza czynności kontrolne, prowadzi działalność edukacyjną. KNF jest również wyposażony w prawo do udzielania zezwoleń, np. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Działający przy KNF Sąd Polubowny i Centrum Mediacji umożliwia tej instytucji wspieranie pozasądowego rozwiązywania sporów np. na linii instytucje finansowe a ich Klienci. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości np. w działaniu określonych podmiotów, czy typów produktów finansowych KNF zwykle wydaje ostrzeżenia  o możliwych niebezpieczeństwach współpracy z takimi podmiotami lub też nakłada sankcje na podmioty rynku, w których działalności zidentyfikowano naruszenia prawa.